Avto.info

Leto nasprotij

RENAULTOVI FINANČNI REZULTATI ZA LETO 2020

Leto nasprotij: RENAULTOVI FINANČNI REZULTATI ZA LETO 2020

Leto nasprotij

Avtor: Foto: Renault
Leto nasprotij: RENAULTOVI FINANČNI REZULTATI ZA LETO 2020

Močno izboljšanje operativne dobičkonosnosti v drugi polovici leta kaže na prve pozitivne učinke aktivnosti, vpeljanih v poslovnem letu, ki ga je izrazito zaznamoval covid-19. Rezultati v drugi polovici leta 2020 (3,5-odstotna marža iz osnovne dejavnosti za Skupino, pozitivni prosti operativni denarni tok za avtomobilsko dejavnost) nakazujejo prvi korak k izboljšanju situacije v Skupini. K takšnim rezultatom sta prispevala ne samo 60-odstotno (v primerjavi s predvidenimi 30 %) doseganje ciljev ekonomskega načrta, zastavljenega v višini 2 milijard evrov, temveč tudi izvajanje nove komercialne politike v okviru strateškega načrta »Renaulution«.

- Covid-19 je močno zaznamoval poslovno leto 2020.
- Prodajne količine so dosegle 2,95 milijona vozil, kar predstavlja -21,3-odstotni padec (-6,8 % v drugi polovici leta).
- Poslovni prihodki Skupine so nižji za -21,7 % in znašajo 43,5 milijarde evrov (-18,2 % ob primerljivih menjalnih tečajih[1]). V drugi polovici leta so poslovni prihodki nazadovali za -8,9 %.
- Marža iz osnovne dejavnosti Skupine je negativna v višini -337 milijonov evrov (-0,8 % poslovnih prihodkov), medtem ko je v drugi polovici leta pozitivna v višini 866 milijonov evrov (3,5 % poslovnih prihodkov).
- Rezultat poslovanja Skupine znaša -1.999 milijonov evrov (+8 milijonov evrov v drugi polovici leta). Upoštevali smo povečanje stroškov za približno eno milijardo evrov, namenjeno izboljšanju konkurenčnosti (prestrukturiranje in prilagoditve vrednosti osnovnih sredstev).
- Neto rezultat znaša -8.046 milijonov evrov (-660 milijonov evrov v drugi polovici leta) v primerjavi z 19 milijoni evrov v letu 2019.
- Prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti je negativen in znaša -4.551 milijonov evrov, v drugi polovici leta pa je prispevek pozitiven v višini 1.824 milijonov evrov.
- Skupina Renault dosega cilje na področju zakonodaje CAFE[2] (pri osebnih in lahkih gospodarskih vozilih) v Evropi, kjer ohranja svoje vodstvo pri električnih vozilih.

Pomanjkanje elektronskih delov pesti celotno avtomobilsko industrijo, Skupina pa pri tem ni izjema. Vlagamo veliko truda, da bi bil vpliv na proizvodnjo čim manjši, največje pomanjkanje pa pričakujemo v drugem četrtletju. Ob upoštevanu nadomeščanja proizvodnje v drugi polovici leta je po naših zadnjih ocenah blizu 100.000 vozil/leto izpostavljenih temu tveganju. V skladu z načrtom »Renaulution« Skupina nadaljuje razširjanje svojih aktivnosti za ponovno rast in potrjuje cilje, ki so bili objavljeni v načrtu do leta 2023. 

»Potem ko je prvo polovico leta zaznamoval covid-19, pa je Skupina močno izboljšala svoje rezultate v drugi polovici leta. Takšen uspeh je plod vseh naših prizadevanj, hitrejšega uresničevanja načrta za znižanje fiksnih stroškov in boljše politike cen. Prednost dajemo sedaj dobičkonosnosti in ustvarjanju denarnega toka, kot že napovedano v našem strateškem načrtu Renaulution. 2021 bo težko leto, tako zaradi negotovosti glede zdravstvene krize kot tudi zaradi oskrbe z elektronskimi sestavnimi elementi. Vendar bomo skupaj premagovali vse te izzive ob dinamičnem okrevanju, ki poteka že od lani,« je izjavil Luca de Meo, izvršni direktor Skupine Renault.

- Poslovni prihodki Skupine dosegajo 43.474 milijonov evrov (-21,7 %). Brez vpliva valut bi bili prihodki Skupine nižji za -18,2 %.
- Poslovni prihodki avtomobilske dejavnosti brez  podjetja AVTOVAZ znašajo 37.736 milijonov evrov, kar je za -23,0 % manj.
- Učinek količin je negativen v višini -19,2 točke, in sicer zaradi zdravstvene krize in v manjši meri spremembe komercialne politike, ki zdaj daje prednost dobičkonosnosti pred količinami. 
- Na prodajo partnerjem (nižja za -5,1 točke) sta prav tako vplivali zdravstvena kriza ter zaustavitev proizvodnje modela rogue za Nissan. 
- Negativen učinek tečajev (-2,8 točke) je povezan z močno devalvacijo argentinskega pesa, brazilskega reala, turške lire ter v manjši meri ruskega rublja.
- Pozitiven učinek cen za 3,9 točke temelji na ambicioznejši cenovni politiki in izravnalnih ukrepih teh devalvacij.
- Učinek višje stopnje opremljenosti vozil je zaradi večje prodaje modela zoe pozitiven za 1,1 točke.

Ostali učinki so negativni za -1 točko predvsem zaradi manjšega prispevka prodaje delov in dodatkov, na katere so močno vplivali ukrepi zapiranja dejavnosti v prvi polovici leta. Marža iz osnovne dejavnosti Skupine znaša -337 milijonov evrov in predstavlja -0,8 % poslovnih prihodkov (v primerjavi s 4,8 % v letu 2019), zahvaljujoč odločnemu okrevanju v drugi polovici leta (3,5 % poslovnih prihodkov). Marža iz osnovne dejavnosti za avtomobilsko dejavnost brez AVTOVAZA se je znižala za -2.734 milijonov evrov na -1.450 milijonov evrov in predstavlja -3,8 % poslovnih prihodkov (v primerjavi s +2,6 % leta 2019). V drugi polovici leta pa je pozitivna v višini 198 milijonov evrov (0,9 %  poslovnih prihodkov).

Takšno gibanje lahko pojasnimo z naslednjimi dejavniki:
- Manjša dejavnost (količine in prodaja partnerjem) ima negativen učinek v višini -2.556 milijona evrov.
- Učinek iz naslova stopnje opreme je pozitiven v višini 172 milijonov evrov kljub bogati opremi novih proizvodov in zakonodajnim zahtevam.
- Učinek Monozukuri je pozitiven v višini 36 milijonov evrov po upoštevanju negativnega učinka -479 milijonov evrov, ki izhaja iz večje amortizacije in nižje stopnje kapitalizacije raziskav in razvoja.
- Surovine so negativno vplivale v višini -131 milijonov evrov zlasti zaradi višjih cen dragocenih kovin in jekla.

Na izboljšanje splošnih stroškov za 172 milijona evrov je vplivala manjša dejavnost v prvi polovici leta, pa tudi prizadevanja podjetja za omejitev svojih stroškov v okviru načrta »2022«. Valute imajo negativen vpliv za ‑428 milijonov evrov (zaradi znižanja vrednosti najpomembnejših valut) kljub pozitivnemu učinku padca vrednosti turške lire na stroške proizvodnje. Prispevek podjetja AVTOVAZ na maržo iz osnovne dejavnosti znaša 141 milijonov evrov v primerjavi s 155 milijoni evrov v letu 2019. Rezultat samo potrjuje odpornost podjetja AVTOVAZ v okoliščinah zdravstvene krize.

Prispevek iz financiranja prodaje k marži iz osnovne dejavnosti Skupine je znašal 1.007 milijonov evrov v primerjavi z 1.223 milijoni evrov v letu 2019. Na takšen rezultat vplivajo padec aktivnosti z manj financiranja za ‑17 % in višji stroški tveganj v višini 0,75 % tekočega financiranja (v primerjavi z 0,42 % v lanskem letu). Prispevek storitev mobilnosti v letu 2020 k marži iz osnovne dejavnosti v Skupini znaša ‑35 milijonov evrov. Drugi prihodki in stroški poslovanja znašajo ‑1.662 milijonov evrov (v primerjavi z ‑557 milijoni evrov leta 2019), kar lahko pojasnimo z znatnim porastom stroškov prestrukturiranja in odpisa osnovnih sredstev. Rezultat poslovanja v Skupini dosega ‑1.999 milijonov evrov v primerjavi z 2.105 milijoni evrov v letu 2019 po upoštevanju močnega povečanja ostalih stroškov poslovanja iz naslova ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti. Finančni rezultat znaša ‑482 milijonov evrov v primerjavi z ‑442 milijoni evrov v letu 2019 zaradi višje povprečne stopnje zadolževanja.

Prispevek pridruženih podjetij dosega ‑5.145 milijone evrov v primerjavi z ‑190 milijoni evrov leta 2019. Prispevek Nissana je negativen in znaša ‑4.970 milijonov evrov, drugih pridruženih podjetij pa ‑175 milijonov evrov. Tekoči in odloženi davki predstavljajo strošek v višini ‑420 milijonov evrov v primerjavi s stroškom -1.454 milijonov evrov v letu 2019. Neto rezultat znaša ‑8.046 milijonov evrov, neto rezultat, delež Skupine, pa znaša ‑8.008 milijonov evrov (‑29,51 evra na delnico v primerjavi z ‑0,52 evra na delnico v letu 2019). Prost operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti (vključno s podjetjem AVTOVAZ) je negativen v višini ‑4.551 milijonov evrov zaradi nižje marže iz osnovne dejavnosti, gibanja potreb po obratnih sredstvih in neplačila dividend s strani RCI po odločitvi Evropske centralne banke. Samo v drugem polletju pa je bil prosti operativni denarni tok pozitiven v višini 1.824 milijonov evrov, in sicer zaradi obvladovanja vlaganj in obrnjenega gibanja potreb po obratnih sredstvih, kar pa ni izravnalo gibanja v prvem polletju.

Neto stanje likvidnosti avtomobilske dejavnosti je negativno in znaša ‑3.579 milijonov evrov na dan 31. decembra 2020 v primerjavi s pozitivnim stanjem v višini 1.734 milijonov evrov na dan 31. decembra 2019. Avtomobilska dejavnost na dan 31. decembra 2020 razpolaga z likvidnostnimi rezervami v višini 16,4 milijarde evrov. 31. decembra 2020 so celotne zaloge (vključno z neodvisno mrežo) predstavljale 486.000 vozil, kar je za več kot 100.000 enot (‑19 %) manj kot lansko leto. Te pokrivajo 61 dni prodaje v primerjavi s 68 dni ob koncu decembra 2019. Upravni odbor bo generalni skupščini delničarjev, ki je predvidena 23. aprila 2021, predlagal, da za leto 2020 ne izplača dividend.

OBETI
Skupina potrjuje cilje do 2023, ki jih je objavila v okviru strateškega načrta »Renaulution«, in sicer:
- maržo iz osnovne dejavnosti Skupine, višjo od 3 % do leta 2023,
- prosti operativni denarni pretok[3] iz avtomobilske dejavnosti na ravni 3 milijard evrov v obdobju kumulativno od 2021 do 2023,
- naložbe in stroške za razvoj in raziskave v višini približno 8 % poslovnih prihodkov do leta 2023.

Dodatne informacije
Konsolidirane računovodske izkaze Skupine in družbene račune Renaulta SA za 31. december 2020 je 18. februarja 2021 zaključil upravni odbor. Revizorji Skupine so izvedli presojo omenjenih kontov, poročila o presojah za potrditev konsolidiranih računovodskih izkazov in družbenih kontov pa so v pripravi. Letno finančno poročilo s popolno analizo finančnih rezultatov za leto 2020 je na voljo na strani www.group.renault.com v rubriki »Finance«.

[1] Da bi analizirala gibanje konsolidiranih poslovnih prihodkov ob stalnih menjalnih tečajih, je Skupina Renault naredila ponovni izračun za tekoče poslovno leto še z uporabo povprečnih letnih menjalnih tečajev za preteklo leto.
[2] Ti rezultati bi morali biti konsolidirani, Evropska komisija jih bo uradno objavila v prihodnjih mesecih.  CAFE = Corporate Average Fuel Economy
[3] Prost operativni denarni pretok iz avtomobilske dejavnosti: pretoki denarnih sredstev po obrestih in davkih (brez dividend, prejetih od gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi) brez neto opredmetenih in neopredmetenih naložb pri prodajah +/- gibanje potreb po obratnih sredstvih.

Send to Kindle
|

Oddaj komentar

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava
Zvezdne steze Denis Avdič
Video trening varne vožnje
Video test Renault scenic dCi 110 EDC bose
Video test audi A8 3,0 TDI quattro
Domača predstavitev kia picanto
Domača predstavitev citroën DS4
Video test fiat punto evo
Reportaža - Vzhajajoča dežela avtomobilov

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.