Avto.info

GKN Driveline Slovenija

Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018

GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018

GKN Driveline Slovenija

Avtor: Foto: GKN Driveline in STA
GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018 GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018 GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018 GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018 GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018 GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018 GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018 GKN Driveline Slovenija: Dobitnik priznanja za poslovno odličnost v letu 2018

»Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri prejeto priznanje služi kot smerokaz, da si na pravi poti,« pravi Andrej Poklič, direktor podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o. iz Zreč, prejemnik priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost v letu 2018. Podjetje, ki je sicer vključeno tudi v program nadaljnje rasti podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, je obenem prejelo tudi mednarodno veljavni certifikat »Prepoznani v odličnosti«.

Priznanje za poslovno odličnost prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih (evropske) nagrade za odličnost. Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Slednje lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in jim odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

Na Javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2018 se je prijavilo eno podjetje - GKN Driveline Slovenija, d. o. o., in sicer v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja je potekalo po vseh devetih merilih Modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij. V postopku ocenjevanja se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.

Razsodniška skupina je takole obrazložila svojo odločitev: »Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. dosega visok ugled tako v okolju, v katerem deluje, kot tudi pri ključnih odjemalcih in partnerjih. Poleg tega je vpeto v mednarodno skupino GKN, ki je vodilni strateški dobavitelj v avtomobilski industriji. Ta vpetost je omogočila vpeljavo številnih sistematičnih metod na področju vodenja, komuniciranja, nenehnega izboljševanja in učinkovite proizvodnje, ki temeljijo na mednarodnih standardih in svetovnih pristopih in jih podjetje vsakodnevno zelo intenzivno uporablja in nadgrajuje, kar je trdno zagotovilo za stabilno prihodnje poslovanje. Pri izvajanju strategije in zastavljenih ciljev podjetje uporablja in razvija sistem upravljanja partnerstev na različnih ravneh. Gradi jih tako v lokalnem in širšem okolju, ne le zaradi širjenja poslovanja, ampak tudi zaradi razvoja in prenosa dobrih praks na področju avtomobilske industrije. Podjetje je dokazalo, da zmore v zelo dinamičnem okolju in panogi prebroditi različne ovire na podlagi zelo učinkovitega sistema vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh. Ponaša se s sprejeto kadrovsko strategijo »Gradimo tim, ki premika svet,« katere temelja sta raznolikost in vključenost ter se izražata v petih strateških stebrih. Podjetje oblikuje svojo strategijo in podporne politike na podlagi strateških usmeritev skupine z upoštevanjem potreb in pričakovanj deležnikov, lastnih sposobnosti in načel trajnostnega razvoja.«

Priznanje je iz rok Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, prejel Andrej Poklič, izvršni direktor GKN Driveline Slovenija, ki je ob tem poudaril: »Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri nam prejeto priznanje služi kot smerokaz, da smo na pravi poti. Model poslovne odličnosti razumem kot veliko ogledalo, ki si ga postaviš okoli in okoli vseh procesov in jih kritično presojaš. Posebnost takšne presoje vidim predvsem v tem, da si sistematično voden do izdelave celotne slike podjetja. Že sam proces, seveda pa tudi končna diagnostika, ti takoj navržejo kup idej in možnosti, kje in kaj je mogoče izboljšati. Samo sodelovanje pa zagotovo odpira možnost primerjave s organizacijami, ki so na tej poti pred nami, so boljši in drugačni. V Sloveniji nam takšnega sodelovanja manjka.« Podjetje, ki je sicer že od leta 2009 vključeno tudi v program Nadaljnje rasti in razvoja podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, je za prejetih 550 točk od 1000 možnih prejelo tudi mednarodno veljavni certifikat »Prepoznani v odličnosti«, ki ga je podelila Ajda Cuderman, v. d. direktorice SPIRIT Slovenija.

»Smisel uporabe modela odličnosti je v tem, da organizaciji omogoča oceniti, na kateri stopnji odličnosti je. Posebnost modela je, da je neobvezno orodje, uporabno za različne vrste organizacij, ki na sistematičen način pomaga razumeti lastne prednosti in priložnosti za izboljšave. Organizacije, ki se podajo na pot odličnosti se morajo predvsem zavedati, da je odličnost pot, ki se nikoli ne konča. Dobiti priznanje za poslovno odličnost je samo eden od dogodkov na tej poti. Vedno je dan po prejetju priznanja nov delovni dan z novimi izzivi,« nam je povedal Anton Petrič, predsednik Razsodniške skupine letošnjega izbora za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Petrič je bil s podjetjem TPV trženje in proizvodnja opreme vozil tudi sam dobitnik priznanja leta 2011.

Slovenija je že pred dobrima dvema desetletjema poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti na vseh področjih. Januarja lani je bila sprejeta Strategija poslovne odličnosti 2018-2030, ki opredeljuje vizijo, ključne strateške cilje in pričakovane rezultate poslovne odličnosti ter vključuje vse relevantne deležnike v državi, v osrčje pa postavlja gospodarstvo. Model odličnosti EFQM podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Vpeljevanje načel poslovne odličnosti po tem modelu podjetjem pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti, kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov.

»Poslovna odličnost je področje, ki je nevidno, če je do popolnosti izpolnjeno. In hkrati – je področje, ki bode v oči, ko podjetje na njemu šepa. Zato moramo poslovno odličnost postaviti pod reflektorje, saj ta predstavlja podij za razvoj, temelj konkurenčno pozicijo podjetij. To je bil tudi glavni cilj pri pripravi Strategije poslovne odličnosti, ki jo je v lanskem letu sprejela država, in razlog, da smo skrbništvo nad poslovno odličnostjo zaupali SPIRIT Slovenija,« je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Poudaril je tudi, da je doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti tesno povezano z digitalno transformacijo podjetij in trajnostnim razvojem le-teh ter poudaril, da država tudi na tem področju nudi sistemsko podporo za razvoj odličnosti. »Kako se bodo podjetja razvijala, pa je odvisno od vodstva vsake organizacije posebej,« je še zaključil.

SPIRIT Slovenija je torej lani prevzel skrbništvo nad programom promocije in spodbujanja poslovne odličnosti ter postopek podeljevanja priznanja v okviru nacionalnega programa kakovosti RS za dosežke na področju poslovne odličnosti. Agencija je program nadgradila in zasnovala pilotni projekt sofinanciranja sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 ter preko javnega poziva, s katerim je želela spodbuditi podjetja k uvajanju sistemov sodobnega, celovitega in učinkovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM, podprla pet podjetij. Lani je izvedla tudi dvodnevno srečanje partnerjev EFQM ter finančno podprla objavo slovenske različice metodologije EFQM na spletu, s čimer je omogočila njeno dostopnost vsem zainteresiranim podjetjem. Izvedene so bile tudi štiri regijske delavnice o poslovni odličnosti, delavnica za ocenjevalce in razsodnike pri nagradi PRSPO ter ogled dveh primerov dobrih praks na tem področju.

»SPIRIT Slovenija pripravlja celovite ukrepe za spodbujanje poslovne odličnosti slovenskih podjetij na področju usposabljanja ocenjevalcev in ozaveščanja podjetij. Ta vključuje promocijo poslovne odličnosti pri podjetjih, oglede dobrih praks uvajanja poslovne odličnosti doma in v tujini ter strokovno podporo podjetjem pri uvajanju poslovne odličnosti,« je povedala Ajda Cuderman, v. d. direktorice SPIRIT Slovenija in ob tem dodala: »Stopanje po poti odličnosti je proces, ki zahteva nenehno rast, izboljšave, primerjave z najboljšimi in stopanje izven svojih okvirjev. Prepričani smo, da je poslovno odličnost treba vzpostaviti kot del kulture in delovanja prav vsake organizacije. Verjamemo, da je uporaba modela odličnosti EFQM učinkovit pristop k trajnostnem razvijanju konkurenčnosti in odličnosti slovenskega gospodarstva in države, zato bomo zavzeto promovirali odličnost in zainteresiranim organizacijam pri tem nudili celovito in učinkovito podporo.«

SPIRIT Slovenija je na svojih spletnih straneh že objavila javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019, na katerega se javne in zasebne organizacije lahko prijavijo vse do 29. maja 2019. In kako poteka postopek? Kot je pojasnil Petrič, morajo podjetja, ki se prijavijo na razpis PRSPO, najprej pripraviti vlogo, ki je napisana skladno z razpisom. V samem postopku sodelujejo poleg prijavitelja še ocenjevalci in razsodniki ter kot najvišji organ Odbor PRSPO, ki ga vodi minister. Razsodniki določijo za posamezne prijavitelje strokovno usposobljene ocenjevalne skupine, ki nato glede na načela odličnosti, 9 meril modela EFQM in t. i. matriko RADAR ocenijo podjetje. Ocenjevanje poteka na osnovi vloge in večdnevnega ocenjevanja na lokaciji prijavitelja. Razpon ocen je opredeljen do 1000 točk. Razsodniki po pregledu vseh končnih poročil in glede na podeljene ocene posameznim prijaviteljem predlagajo finaliste in morebitnega dobitnika priznanja PRSPO. Skladno z distribucijsko pogodbo med EFQM in SPIRIT Slovenija so prijavitelji PRSPO, ki v okviru ocenjevanja dosežejo raven nad 300, 400 in več točk upravičeni do prejema s strani EFQM mednarodno veljavnih ter primerljivih certifikatov R4E – Priznani v odličnosti.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja. Ocenjevanje poteka na podlagi metodologije in kriterijev Evropske fundacije za upravljanje kakovosti (EFQM, European Foundation for Quality Management), ki ima sedež v Bruslju. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja – od poslovnega sektorja do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje. Po modelu odličnosti EFQM je bilo v Sloveniji doslej ocenjenih že več kot sto organizacij, tako iz zasebnega kot iz javnega sektorja. Cilj priznanja je sistematično spodbujanje stalnih izboljšav v poslovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti pri zaposlenih, izboljšav v komuniciranju, izboljšav v organizacijski kulturi ter prenosa dobrih praks med organizacijami. Prvo priznanje za poslovno odličnost je bilo podeljeno leta 1998, vseh prejemnikov priznanj, ki predstavljajo pomemben prispevek pri oblikovanju poslovno odličnega okolja v Sloveniji, pa je doslej že 16, in sicer so to: Hermes Softlab (1998), Revoz (1999), Iskra Avtoelektrika (2000), Saubermacher & Komunala (2001), Sava, gumarska in kemijska industrija (2001), Trimo (2002), Luka Koper (2002), ETI Elektroelement (2003), Petrol Slovenska energetska družba (2004), Krka, tovarna zdravil (2007), TPV trženje in proizvodnja opreme vozil (2011), Lotrič meroslovje (2012), Elektro Gorenjska (2012), Odelo Slovenija (2013), Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve (2016) in Univerzitetni klinični center Ljubljana (2017).

Več informacij o poslovni odličnosti (postopku izbora, modelu EFQM, javnem razpisu, …)

Send to Kindle
|

Oddaj komentar

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava
Zvezdne steze Denis Avdič
Video trening varne vožnje
Video test Renault scenic dCi 110 EDC bose
Video test audi A8 3,0 TDI quattro
Domača predstavitev kia picanto
Domača predstavitev citroën DS4
Video test fiat punto evo
Reportaža - Vzhajajoča dežela avtomobilov

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.